ФондациятаУЧРЕДИТЕЛЕН АКТ (УСТАВ) НА ФОНДАЦИЯ “ПЪРВА КЛАПА”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Фондация “Първа клапа” е независима организация, която осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и този Учредителен акт – устав.

(2) Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Фондацията е доброволна, самоуправляваща се обществена организация и няма политически и религиозен характер.

(4) Фондацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

(5) Фондацията е учредена с акт на дарение в размер на 1 000 (хиляда) лева от нейния учредител Петър Николов Бозаджиев

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2. (1) Наименованието на фондацията е Фондация “Първа клапа”,

(2) Седалището и адресът на управление на Фондацията са:
гр. София, район Красно село, ул. Св. Иван Рилски 21, ет 3, ап.4

(3) Пълното наименование на Фондацията, седалището, адреса на управление и единния идентификационен код се поставят върху всички писмени документи

на Фондацията.

III. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ И ДЕЙНОСТИ

Чл.3. (1) Фондацията се самоопределя за осъществяване на дейност в обществена полза.

(2) Фондацията има следната мисия:

i) Утвърждаване на духовните и български ценности сред подрастващото поколение млади творци

ii) Подпомагане на тяхното професионално обучение в избраната област и творческо поприще

iii) Фондацията залага на това, че духовното здраве на всяка една нация катализира качеството ни на живот и България се нуждае от млади творци , които да възстановят жаждата за духовност, да се стремят към високи творческия стандарти и чрез творбите си изразяват собствения си глас и гражданска позиция.

(3) Фондацията има следните цели:

Фондацията „Първа клапа“, наричана по-долу „Фондацията“ или „Първа клапа“, си поставя целта да подпомага млади творци, в изключително ранна възраст, да направят своя творчески дебют

„Първа клапа“ ще се фокусира върху развитие на творчески дебюти в комплексни и труднодостъпни за младите дебютанти области, приоритетна област е кинопроизводството

„Първа клапа“ ще стимулира реализацията на творчески продукти, които се базират на автентични български мотиви и/или литературни и други художествени произведения

Проектите на „Първа клапа“ са изцяло подчинени на принципите на „учене, чрез правене“, където

в рамките на един проект ще бъдат реализирани дебюти за всяка една творческа професия, като сценарист, режисьор, композитор, оператор и монтажист. В проектите на младите творци се участват наравно с тях опитни професионалисти в областта на кинопроизводството, които понастоящем имат водеща роля в индустрията. Те ще се грижат за техническата реализация на творческите идеи на екипа дебютанти;

в състава на самите технически екипи, като осветление, грип, озвучаване, монтаж, цветни корекции, специални ефекти и анимация също ще има прохождащи специалисти, които ще бъдат пряко направлявани от ръководителите на тези екипи, който по същество ще бъдат техните ментори;

Процесът по реализацията на един творчески продукт, в частност пълнометражен филм строго ще съблюдава етапите и методите на работа, така, че в хода на самият проект да се постигне устойчиво усвояване на знанията и уменията, но също да се култивира рано професионално отношение към високите стандарти на работа и подход при управление на комплексни проекти.

Всеки един проект на „Първа клапа“ ще завършва с реален творчески продукт чиято реализация ще се реализира на две стъпки, а именно:

Атестация за художествена стойност сред международната общност на независимите кино фестивали

Пазарна реализация на творческия продукт след неговия фестивален живот сред широката аудитория в света и България, така, че самият продукт да допринесе за финансирането на следващите проекти на „Първа клапа“

Всеки един бенефициент на „Първа клапа“, който по презумпция е млад дебютант ще има възможност да реализира онези идеи в които има художествена стойност, и чрез собствените си резултати да започне една успешна кариера

В перспектива се очаква, че всеки дебютант на „Първа клапа“ ще бъде неин посланик и нов дарител.

(4) За постигане на своите цели Фондацията ще използва следните средства:

Дарения от бизнес партньори, които имат в своите програми за корпоративно социална отговорност цели свързани с насърчаване на млади творци и българско творчество

Дарения от професионални организации, които са заинтересовани от наличието на подготвени специалисти в областта на кинопроизводството

Дарения от широката общественост, като част от преките кампании на „Първа клапа“ свързани с промитирането на вече реализирани от Първа клапа художествени продукти на младите дебютанти

Целево проектно финансиране по линията на Европейски и международни програми при които има пряко сходство на целите

Средства, произтичащи от ограничената по закон стопанска дейност на фондацията свързана с пазарната реализация на създадените със средства на „Първа клапа" творчески продукти. Първично условие е бенефициентите на Първа клапа да преотстъпят авторските и други сродни права по създадения творчески продукт на Първа клапа, така, че фондацията да е в състояние да монетаризира техните творби и финансира следващите подобни проекти

Дарения от компанията с търговска цел – „Първа клапа“ ЕООД, ЕИК 204947066, чиято основна роля е многопрофилна търговска реализация на творческите продукти на Фондацията, като платено интернет-базирано разпространение, физическа дистрибуция, продажба на промоционални материали, организиране на платени събития и прочие.

(5) Дейностите на Фондацията и нейните ресурси не могат да бъдат използвани за политически цели, да я ангажират в политическа предизборна кампания или водене на пропаганда в полза на политически партии, движения и формации.

(6) В изпълнение на основната си цел Фондацията ще използва своите средства за:

 • организиране на фестивали, спектакли, концерти, изложби, четения и др. мероприятия от национален и международен характер по проблеми, свързани с целите на Фондацията
 • провеждане, възлагане и реализация на художествени проекти, като пълнометражни игрални филми, които представляват целевия фокус на Фондацията
 • финансиране на идеи, проекти и други дейности със собствени на Фондацията и привлечени от сродни международни и местни организации средства в областта на музиката, литературата, изкуството и образованието
 • събиране и разпространяване на информация и информационни и образователни материали по всички въпроси, свързани с целите на Фондацията, обмен на информация с местни и чуждестранни организации със сходни цели.

(5) Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с пазарната реализация на създадените с нейно участие творчески продукти при строго спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

ІV. ИМУЩЕСТВО

Чл.4. Фондацията се учредява с дарение с общ размер 1 000 лева от учредител Петър Николов Бозаджиев, ЕГН 7301131502.

Чл.5. (1) Имуществото на Фондацията се формира от:

 • дарения, завещания и други пожертвувания в полза на Фондацията от български и чуждестранни физически и юридически лица; даренията могат да бъдат направени безусловно или под условие за използването им по определен начин в съответствие с целите на Фондацията.
 • приходи от свързана с целите на Фондацията стопанска дейност.
 • други приходи и постъпления в допустими от закона форми, предназначени за постигане целите на Фондацията
 • всички стоки, имущества и предмети, закупени от Фондацията.

(2) Предмет на дарение и завещание в полза на Фондацията могат да бъдат пари, ценности, ценни книжа, движима и недвижима собственост, вещни права, обекти на интелектуална и индустриална собственост, включително и тези на лицата, подпомагани от Фондацията и други.

(3) Имуществото на Фондацията може да се влага в недвижими имоти, банкови депозити, ценни книжа, права върху дялови вноски, права върху интелектуална и индустриална собственост и по друг подходящ начин, който гарантира достатъчен доход за неговото запазване и увеличаване и за финансиране на идеалните цели на Фондацията.

(4) Фондацията може да получава имущество от чуждестранни лица и да използва имуществото си и за сделки с чуждестранни лица, ако това е допустимо от действащото законодателство

(5) Когато дарителят желае с дарението да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд и т. н., той може да поиска наградата, стипендията или фондът да носи неговото име или друго определено от дарителя наименование.

(6) Фондацията води регистър на извършените дарения и завещания.

(7) Дарителите имат право да получат удостоверение за този си акт.

(8) По решение на Настоятелството на Фондацията, от имуществото й се обособяват целеви фондове.

Чл. 6. (1) Фондацията не разпределя печалба от своята дейност. Ако в края на годината Фондацията реализира печалба, тя ще бъде изразходвана за постигане на целите на Фондацията.

V. ОРГАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.7. Органите на Фондацията са: Настоятелство на Фондацията и Управител на Фондацията, които изпълняват роля съответно на Колективен върховен орган и Управителен (едноличен) орган.

Настоятелство на Фондацията

Чл.8. (1) Настоятелството на Фондацията е колективен върховен орган по смисъла на чл. 39 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и се състои от минимум трима членове, които имат право на глас.

(2) Първото Настоятелство на Фондацията се назначава от Учредителя на Фондацията за срок от 5 (пет) години.

(3) След изтичане на първоначалния мандат на Настоятелството на Фондацията промените в него се извършват по решение на Учредителя на Фондацията на основание на неговото запазено право по чл. 36, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.

(4) Учредителят на Фондацията, ако не е член на Настоятелството на Фондацията , може винаги да участва в заседанията на Настоятелството на Фондацията.

(5) Членството в Настоятелството на Фондацията е доброволно и безвъзмездно.

(6) По предложение на Настоятелството на Фондацията неговите членове могат да получават възнаграждение за труда си във Фондацията, което подлежи на одобрение от Учредителя на Фондацията.

(7) Настоятелството на Фондацията провежда редовни заседания поне веднъж на всеки три месеца, които се свикват от Управителя. Управителят може да свиква и извънредни заседания по собствена инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Настоятелството на Фондацията. Ако в едноседмичен срок Управителят не удовлетвори искането на членовете, всеки един от тях може сам да свика Настоятелството на Фондацията

(8) Заседанията на Настоятелството на Фондацията са законни, ако на тях присъстват повече от половината членове на Настоятелството. Заседанията са задължително присъствени.

(9) Член на Настоятелството на Фондацията може с изрично писмено пълномощно да представлява не повече от един член на Настоятелството на Фондацията , като преупълномощаване не се допуска.

Чл.9. Настоятелството на Фондацията:

(1) Управлява и контролира програмите и дейностите на Фондацията в съответствие с този учредителен акт и българското законодателство.

(2) Избира Управителя на Фондацията с мандат до 5 години, без ограничение в броя на мандатите, в случай че Учредителят на Фондацията изрично и писмено се откаже от запазеното си право по чл. 36, ал. 1 от ЗЮЛНЦ да бъде Управител за определен период от време.

(3) Определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията.

(4) Утвърждава организационната структура и щатния състав на Фондацията и определя общия размер на всички възнаграждения след писменото одобрение на Учредителя на Фондацията в рамките на запазеното му право по чл. 36, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.

(5) Взема решение за разпореждане с имуществото на Фондацията, с изключение на случаите по чл. 12, т. 7 от този устав, при спазване на разпоредбите на чл. 41 от ЗЮЛНЦ.

(6) Приема годишен отчет за дейността на Фондацията.

(7) Приема годишния финансов отчет след заверка от експерт-счетоводител, ако такава се изисква по закон.

(8) Приема и променя Правилата и реда за извършване на дейността и разходване на имуществото на Фондацията след одобрение на Учредителя на Фондацията.

(9) Определя вида, броя, числеността и състава на помощните органи.

(10) Приема други вътрешни актове.

Чл.10. (1) Решенията на Настоятелството на Фондацията се приемат с единодушие. При липса на единодушие предложеното решение се счита неприето.

(2) На заседанията на Настоятелството на Фондацията се води протокол, който се подписва от Учредителя на Фондацията като председателстващ заседанията.

Управител на Фондацията

Чл.11. (1) Фондацията се представлява от Управителя на Фондацията.

(2) Управителят на Фондацията е неин представителен и управителен орган и се избира от Настоятелството на Фондацията. Първият Управител е Учредителят на Фондацията.

(3) Управителят на Фондацията:

 • осигурява изпълнението на програмата на Фондацията
 • представлява Фондацията пред трети лица
 • прави предложения за развитието на Фондацията пред Настоятелството на Фондацията
 • сключва сделки от името и за сметка на Фондацията
 • изпълнява решенията на Настоятелството на Фондацията
 • оперативно изпълнява годишния бюджет на Фондацията
 • открива и закрива сметки, тегли и внася суми в неограничен размер в банкови или друг вид сметки, оперира с всички банкови сметки на Фондацията
 • сключва трудовите договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите на Фондацията
 • свиква редовните заседания на Настоятелството на Фондацията , както и извънредни заседания по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Настоятелството на Фондацията в едноседмичен срок
 • изготвя годишен отчет за дейността на Фондацията, който е публичен и съдържа данни относно съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Фондацията и постигнатите резултати; размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набирането на средства, както и финансовите резултати от осъществяването на допълнителната стопанска дейност
 • взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този учредителен акт (устав) не са в компетентността на друг орган на Фондацията

(4) При отсъствие на Управителя неговите функции се изпълняват от друг член на Настоятелството на Фондацията, упълномощен от Управителя с нотариално заверено пълномощно.

VI. ЗАПАЗЕНИ ПРАВА

Чл.12. Независимо от разпределението на функциите между Настоятелството на Фондацията и Управителя на Фондацията, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗЮЛНЦ Учредителят на Фондацията си запазва следните права:

 • да определя основните насоки, цели и предмета на основните осъществявани от Фондацията дейности
 • да извършва промени в структурата и състава на органите на Фондацията и да заменя членовете на Настоятелството на Фондацията, както и да определя тяхното възнаграждение
 • да изменя и допълва този учредителен акт (устав);
 • да взема решение за преобразуване и прекратяване на Фондацията;
 • да взема решения за откриване и закриване на клонове на Фондацията;
 • да взема решения за участието на Фондацията в други организации и юридически лица;
 • да взема решения относно извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти на Фондацията, както и средства за разпореждане със средства на Фондацията на стойност над 10 000 лева;
 • да одобрява предложението на Настоятелството на Фондацията за Правилата и реда за извършване на дейността и разходване на имуществото на Фондацията и всички изменения в тях;
 • да приема бюджета на Фондацията;
 • да участва във всички заседания на Настоятелството на Фондацията като техен председателстващ и да подписва протоколите от заседанията;
 • да бъде Управител на Фондацията без ограничение в мандатите.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 13. (1) Фондацията се прекратява по решение на Настоятелството на Фондацията , след писменото одобрение на Учредителя или по решение на Учредителя.

(2) Имуществото след ликвидация се разпределя според решение на Настоятелството на Фондацията , при съблюдаване на разпоредбите на чл. 43 и сл. от ЗЮЛНЦ.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14. (1) Фондацията има свой знак и печат, утвърден от Настоятелството на Фондацията .

Чл.15. (1) Въпросите, неуредени в настоящия учредителен акт (устав), вътрешните правила и статута, утвърдени от съответните органи на Фондацията, се подчиняват на действуващото в страната законодателство.

Настоящият учредителен акт (устав) е приет от учредителя на 20.04.2021 г.

Петър Николов Бозаджиев ЕГН 7301131502, л.к. № 645135079, изд. на 21.02.2014 г. от МВР-София:

___________________

Учредител и Управител на Фондацията
София, 20.04.2021 г.

Scroll to top